Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Cliënten positief over Heerlen STAND-BY!, omdat ze de regie houden

Veel cliënten zijn positief over de coöperatie Heerlen STAND-BY!. Dit samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsinstellingen regelt sinds1 januari de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding in deze stad. “Wat het merendeel van de klanten erg aanspreekt, is dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze hulp nodig hebben en zo de regie houden”, zegt Elvira van Bergen, directeur Innovatie bij Heerlen STAND-BY!.

In de aanloop naar 2017 besloot de gemeente Heerlen om de zorg en maatschappelijke ondersteuning in de Wmo onder te brengen bij één coöperatie. Deze coöperatie kreeg één bedrag, met als uitgangspunt: financiering op basis van resultaat. De gemeentelijke indicatie en de eigen bijdrage kwamen te vervallen en de schotten tussen de deelnemende organisaties vielen weg. De professional bepaalt nu in dialoog met de cliënt wat er nodig is. “In het begin waren we benieuwd of het wegvallen van de eigen bijdrage een aanzuigende werking zou hebben, maar dat is meegevallen. Mensen kloppen niet zomaar bij ons aan”, zegt Elvira van Bergen. In de eerste maanden na de start was wel sprake van beduidend meer cliënten dan verwacht. “Misschien dat mensen hebben gewacht op de nieuwe werkwijze en zich daarom pas na 1 januari hebben gemeld.” Wat betreft de toegang tot de hulpverlening is er voor cliënten niets veranderd: net als voorheen komen zij binnen via de sociale buurtteams of het centrale nummer van de gemeente. Vervolgens overleggen zij met de professional welke hulp nodig is. “Wat ik hoor, is dat de wederkerigheid in die gesprekken echt is toegenomen. Het is niet langer de hulpverlener die min of meer bepaalt wat nodig is, dat gebeurt echt in dialoog met cliënten.” Door het werk anders te plannen, is maatwerk mogelijk. Zo wordt meer dan voorheen bewust rekening gehouden met vragen die snelle acties vereisen. “Neem het gezin waar de rust lijkt teruggekeerd en de hulpverlening is gestopt. Als een nieuwe belastingaanslag in dat gezin plotseling voor paniek zorgt, kunnen we daar meteen op inspelen. In het verleden was dat veel lastiger.” Cliënten geven aan dat zij nu zelf veel meer de regie in handen hebben. “Niettemin is er ook een groep cliënten die moeite heeft met de nieuwe werkwijze. Die wijzen op een indicatie die ze eerder hebben ontvangen en zeggen tegen professionals dat die ‘rechten’ hen nu worden afgenomen. Overigens zijn het vaak mantelzorgers die dat aangeven, zoals een dochter of partner. Zij hebben tijd nodig om in te zien dat we het nu anders organiseren.”
Ook voor de professionals is het wennen, omdat hun rol veranderd is. Zo wordt veel meer ingezet op de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk. Dat kan ertoe leiden dat professionals soms in een onderhandelingssituatie belanden en dat vinden ze niet altijd makkelijk. “Daar worden ze dan ook in getraind. Overigens zien veel professionals vooral de voordelen van de samenwerking: de toegang tot collega’s met een aanvullende expertise is nu bijvoorbeeld veel eenvoudiger”, zegt Elvira van Bergen. Zij benadrukt dat het samenwerkingsverband 2017 als het jaar van de transitie beschouwt. “Volgend jaar zullen we de zorg inhoudelijk verder door ontwikkelen.”