Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voorbereiding voor pilot Nieuwe GGZ in Hoensbroek in volle gang

De voorbereidingen voor een pilot in Hoensbroek in het kader van de Nieuwe GGZ zijn in volle gang. In de pilot streven betrokken partijen naar een integrale benadering van cliënten in combinatie met een fysiek en digitaal zelfhulpcentrum. “De oude GGZ is niet slecht, maar we willen wel met een open mind onderzoeken of het anders en doelmatiger kan”, zegt Tony Rasenberg, projectmanager bij Mondriaan.

De Nieuwe GGZ is een landelijke beweging met twee pilots in Limburg: één in Maastricht en één in Hoensbroek. In deze pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om cliënten in de wijk en online te ondersteunen en behandelen. Door de zorg meer integraal en effectiever te organiseren, kan het aanbod beter worden afgestemd op de behoeften van mensen met psychische klachten, is het idee. Tony Rasenberg: “Meer dan we nu doen, willen we aansluiten bij concrete vragen en mogelijkheden van patiënten. Op dit moment ligt de nadruk nog te veel op de dysfuncties, op wat het psychische probleem van de patiënt is. We streven naar een betere balans tussen wat er mis gaat en de mogelijkheden van een patiënt om beter met zichzelf en met zijn psychische kwetsbaarheid om te gaan. De vraag is dan wat die patiënt daarvoor nodig heeft. We willen veel meer aanhaken bij wie de patiënt is, wat die dus wel kan en wat die zelf als aangrijpingspunt aangeeft. We willen een goed gesprek aangaan met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid.” Om die reden is het nodig dat hulpverleners in een “andere stand” komen, zegt Tony Rasenberg. Dus: minder redeneren vanuit dysfunctie, pathologie en daarop voorgeschreven behandelingen en meer aansluiten bij de cliënt en diens eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in zijn/haar netwerk. Om dat te bevorderen, worden professionals in Hoensbroek met elkaar verbonden in kleinschalige, integrale teams. Verschillende disciplines zijn daarin vertegenwoordigd, zoals psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Samen kijken ze naar de hulpvraag van de cliënt en de mens die daar achter schuilgaat. Om vervolgens samen met de cliënt en diens netwerk een passend antwoord te vinden, uitgaande van het eigen oplossend vermogen. Dit werken op wijkniveau wordt gecombineerd met een fysiek en digitaal zelfhulpcentrum. “Feitelijk worden hier alle zelfhulp activiteiten geconcentreerd, van het volgen van een cursus tot lotgenotencontact. En dat kan fysiek zijn, maar bijvoorbeeld ook online, via een chat.”
Op deze manier streven partijen naar lokaal beleid, in plaats van een beleid op instellingsniveau. In een pilot die volgens de planning volgend jaar in Hoensbroek start, moet dit vorm krijgen. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen werken in een afstemmingsoverleg aan een plan van aanpak, te weten: Mondriaan, Virenze, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Levanto, Heerlen STAND-BY!, gemeente Heerlen, zorgverzekeraar CZ, ervaringsdeskundigen en het Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg. “We willen rekening houden met andere pilots in Hoensbroek en de initiatieven zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen.” Het plan van aanpak wordt dit jaar voor besluitvorming voorgelegd aan de besturen van betrokken partijen.