Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Met VEiP op zoek naar wegen om zelfstandigheid jongeren te bevorderen

Op welke wijze kan het aanboren van de eigen kracht in de wijk bijdragen aan het bevorderen van de zelfstandigheid van jongeren? De stichting Alterius voor speciaal en voortgezet onderwijs zoekt samen met Voor Elkaar in Parkstad naar het antwoord op die vraag. “Voor Alterius is dit een belangrijk punt, want wij verzorgen onderwijs voor kwetsbare jongeren. Als de sociale structuur stevig is en de kans op werk zo groot mogelijk, dan neemt die kwetsbaarheid af”, zegt Taco Bisscheroux.

Hij is bestuurder van de stichting Alterius. Die stichting verzorgt  speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Zuid-Limburg, met name voor kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van zware jeugdzorg en medische zorg voor psychiatrische problematiek.  “Door de kracht van de eigen wijk aan te boren, kan het arbeidsperspectief van onze leerlingen mogelijk verbeterd worden. In de wijk liggen veel (hulp)vragen waarin zij misschien een rol kunnen vervullen, zoals werken in het groenonderhoud, een kledingbank of de ondersteuning in zorginstellingen. Zo kan de wijk onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. De kansen om de kwetsbaarheid te verminderen liggen er, maar we moeten ze wel gaan benutten”, zegt Taco Bisscheroux. Volgens Bisscheroux vervult het samenwerkingsverband VEiP samen met de GGD Zuid Limburg een stimulerende rol in de wijken. “De visie die VEiP hanteert op het gebied van gezondheid is ronduit uitdagend en biedt kansen.” Dat vindt hij positief in een tijd dat Alterius wordt geconfronteerd met ontwikkelingen die vragen om nieuwe oplossingen. Zo leidt de wet Passend Onderwijs tot een verzwaring van de problematiek op de scholen van Alterius. “Leerlingen met lichtere problemen komen niet meer naar het speciaal onderwijs. Op zich is dat goed natuurlijk. Het gevolg is dat onze scholen krimpen en we nu vooral leerlingen met zwaardere problemen hebben. Tegelijkertijd worden we wel gedwongen om afscheid te nemen van personeel met veel kennis en ervaring. Dan gaat het om deskundigheid die we over twee, drie jaar misschien weer hard nodig hebben.” Door het overgaan van de Jeugdzorg naar de gemeenten, hebben de ontwikkelingen in 2015 bovendien een nieuwe dynamiek gekregen. “Wij verzorgen bijvoorbeeld ook het onderwijs op de gesloten afdelingen voor Jeugdzorg in de regio. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Jeugdzorg, worden er minder contracten met deze instellingen afgesloten. Zodoende daalt ook hier het aantal leerlingen en dat heeft eveneens gevolgen voor ons personeelsbestand. Daarnaast moeten we er met een krimpend budget voor zorgen dat onze bedrijfsvoering gezond blijft.”
De stichting Alterius heeft op dit moment geen zicht op leerlingen die voorheen speciaal onderwijs kregen en nu regulier onderwijs volgen. “Het is op zich prima als meer kinderen naar het reguliere onderwijs gaan, maar we zijn wel heel alert op signalen over eventuele problemen.” Taco Bisscheroux plaatst verder vraagtekens bij de rol van de gemeenten in de Jeugdzorg. “Ik zie dat het geld opgaat aan een nieuwe bureaucratie. Ik ben bang dat er te veel loketten ontstaan, dat er te veel gepraat en te weinig gedaan wordt. Ik vraag me af of jongeren daardoor wel altijd de zorg en het onderwijs krijgen die ze nodig hebben. Het is denk ik heel belangrijk dat we daar aandacht voor hebben, ook binnen het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad.”

Voor meer informatie over de stichting Alterius, kijk op: www.stichtingalterius.nl