Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Parkstad staat voor grote uitdagingen op het gebied van wonen en zorg

De veranderingen in de langdurige zorg plaatsen de regio Parkstad voor grote uitdagingen op het gebied van wonen en zorg. Zo zijn er op dit moment te weinig zorggeschikte woningen in de regio. Dat geldt zowel voor de particuliere sector als de huursector. Vaststaat dat een integrale aanpak van deze en andere uitdagingen noodzakelijk is.

In opdracht van stadsregio Parkstad Limburg, de Parkstadgemeenten, de corporaties, de zorgaanbieders en de Provincie Limburg heeft het adviesbureau PCkwadraat onderzoek gedaan naar de gevolgen van de grote veranderingen in de langdurige zorg. Hierbij is gekeken naar de effecten van de vergrijzing en de veranderende wijze van zorgverlening op het woningaanbod: nu opname in verzorgingshuizen voor een groot deel wegvalt, blijven mensen langer thuis wonen en zullen zij daar zorg krijgen (extramuralisatie).

Zowel corporaties, gemeenten als zorgaanbieders in de regio leverden gegevens aan voor het onderzoek. Het rapport van PCkwadraat bevat zodoende veel informatie, maar benoemt ook de 5 belangrijkste uitdagingen voor de regio. Zo is helder dat de extramuralisatie op dit moment sneller gaat dan de invoering van de zorgarrangementen die een alternatief moeten bieden, bijvoorbeeld e-health en een wijkgerichte aanpak. De tweede uitdaging vormt de groeiende behoefte in Parkstad aan zorggeschikte woningen. Op termijn gaat het om ruim 4000 woningen, die grotendeels middels het verbouwen van de bestaande voorraad gerealiseerd moeten worden. Een derde uitdaging als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, is te voorzien in voldoende betaalbare woningen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor een deel van de oudere burgers die naar een zorggeschikte woning moeten verhuizen.

Als vierde uitdaging noemt PCkwadraat de woningbezitters met een zorgvraag die geen geld hebben voor een woningaanpassing. Tot slot waarschuwt PCkwadraat voor kapitaalvernietiging: verzorgingshuizen die nu gesaneerd worden, zijn later waarschijnlijk weer nodig om te voorzien in de toenemende behoefte aan verpleeghuiscapaciteit, stelt het bureau.
In de komende maanden zullen de resultaten van het onderzoek in diverse platform overleggen gepresenteerd worden.