Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor elkaar in Voerendaal

 

Voerendaal wil de leefbaarheid van de kleine kernen in stand houden, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Waarom doet Voerendaal mee?
Het takenpakket van gemeenten wordt door de drie decentralisaties sterk uitgebreid. Bovendien krijgen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen. Voerendaal beseft dat deze ontwikkelingen de gemeente dwingen de beschikbare middelen anders in te zetten en de dienstverlening anders in te richten. In dat proces wil Voerendaal graag leren van ontwikkelingen en initiatieven in andere gemeenten. Aansluiting bij Voor Elkaar in Parkstad lag dan ook voor de hand.

 

Het doel
Door samen te werken met andere partijen en gemeenten, wil Voerendaal de dienstverlening aan de burger op peil houden en waar mogelijk nog verbeteren. Voerendaal is een relatief kleine gemeente bestaande uit de kernen Voerendaal-Kunrade, Ransdaal, Klimmen en Ubachsberg. Voor de gemeente is het van groot belang om de leefbaarheid in deze kernen in stand te houden, zodat mensen ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een goede en adequate dienstverlening draagt daar aan bij.

 

De start: leefbaarheidsonderzoek in elke kern
De gemeente heeft de afgelopen jaren in achtereenvolgens Ransdaal, Klimmen, Ubachsberg en Kunrade een leefbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Zo werd het bestaande voorzieningenpeil in kaart gebracht en werd burgers gevraagd waar zij behoefte aan hebben, nu en in de toekomst. De inventarisaties vonden plaats in project- en klankbordgroepen en met behulp van enquêtes. Parallel aan deze ontwikkeling werd in 2013 gestart met de oprichting van wijksteunpunten, ook omdat al snel bleek dat daar in alle kernen behoefte aan is. Bij de inrichting van de wijksteunpunten wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek en informatie uit kick-off bijeenkomsten met ketenpartners. In Ubachsberg  is de klankbordgroep van burgers bovendien uitgegroeid tot een werkgroep, die zelf initiatieven neemt en activiteiten ontwikkelt. Zo heeft de werkgroep aangekondigd de gemeente graag te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de pedagogische civil society, zoals de in 2013 gehouden Week van de opvoeding. In Klimmen werken inmiddels verschillende partners vrijwillig mee aan activiteiten, zoals de zorgboerderij in die kern.

 

De wijksteunpunten
Laagdrempelige en gezellige inlooppunten waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, of activiteiten. En waar in het ene geval wel sprake is van een loketfunctie en in het andere geval niet. Dat is het kenmerk van de wijksteunpunten in Voerendaal. In de wijksteunpunten participeren meerdere partners en vrijwilligersorganisaties. In juli 2013 werd het eerste wijksteunpunt geopend in Klimmen en in maart 2014 ging het wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade open. Bedoeling is om binnen een jaar ook wijksteunpunten te openen in Ransdaal en Ubachsberg.
De wijksteunpunten passen in het streven van Voerendaal om de dienstverlening anders te organiseren als antwoord op de decentralisatie van rijkstaken. De inrichting van de wijksteunpunten kan per kern verschillen, al naar gelang de behoeften en de al aanwezige structuren in de kern. Zo heeft het wijksteunpunt in Klimmen de functie van laagdrempelig inlooppunt met dagverzorging van Cicero, vrijetijdsactiviteiten en een loketfunctie. Hier wordt de balie bezet door 4 vrijwilligers van het UVV, die ondersteund worden door professionals van de gemeente en verschillende organisaties. Tijdens de openingsuren is altijd een professional aanwezig: die werkt daar op dat moment voor de eigen organisatie, maar is ook beschikbaar voor de vrijwilligers. Zij kunnen mensen met vragen indien nodig meteen doorverwijzen. Het wijksteunpunt in Voerendaal-Kunrade heeft geen loketfunctie, omdat in deze kern al veel loketten zijn. Onder andere van het maatschappelijk werk, de MeanderGroep Zuid-Limburg, Cicero, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wmo-loket.

 

De vorderingen
De wijksteunpunten vormen een startpunt voor verdere ontwikkelingen. Zo is het de bedoeling om het aanbod van collectieve en algemene voorzieningen stapsgewijs zoveel mogelijk te koppelen aan de wijksteunpunten. Ook worden vraag en aanbod aangaande zorgvragen en vrijwilligerswerk hier bij elkaar gebracht. Belangrijk is verder dat vanuit de wijksteunpunten ook de maatschappelijke terugkeer van mensen met een uitkering wordt gestimuleerd: zij worden gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen dat bij hen past. Het grote voordeel is dat deze mensen zo werkervaring opdoen en tegelijkertijd het aantal vrijwilligers wordt uitgebreid. Kompas selecteert de uitkeringsgerechtigden die hiervoor in aanmerking komen.
Dankzij de leefbaarheidsonderzoeken en de oprichting van wijksteunpunten is de samenwerking met andere partners echt op gang gekomen. Een mooi resultaat, vindt de gemeente. Zo melden partners als buurt- en seniorenverenigingen zich spontaan bij de gemeente om te helpen. Voor een verdere ontwikkeling van de wijksteunpunten is die betrokkenheid van groot belang.

 

Buurtteam en Sociaal Wijk Team
Voerendaal heeft sinds februari 2013  het buurtteam. Een groep vrijwilligers richt zich op lichte technische klussen in en om het huis. De andere groep vrijwilligers verleent hand- en spandiensten zoals het sneeuwvrij maken van de stoep en het begeleiden van mensen naar het ziekenhuis. Het Buurtteam bestaat uit vrijwilligers. Daarnaast heeft de gemeente sinds mei 2013 een Sociaal Wijk Team, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Het team richt zich op mensen/gezinnen met complexe en/of meervoudige problemen. Daarnaast heeft het team ook oog voor ontwikkelingen in de wijk. De partijen in het Sociaal Wijk Team stemmen de zorg onderling af, zodat overlap wordt voorkomen. Bovendien kunnen partijen op deze manier gebruik maken van elkaars expertise en oplossend vermogen.
Lees meer over de ontwikkelingen in Voerendaal in:
1.    Visie herinrichting sociaal domein.
2.    Uitvoeringsprogramma.