Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor Elkaar in Simpelveld

Simpelveld hecht sterk aan regionale samenwerking. De Parkstadgemeenten kunnen volgens Simpelveld veel van elkaar leren. Daardoor zijn ze beter voorbereid op nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk.

 

Waarom doet Simpelveld mee?
Gemeenten krijgen meer taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Daarin wil Simpelveld graag optrekken met andere gemeenten. Simpelveld zet zich daarom in voor een goede regionale samenwerking. Deelname aan Voor Elkaar in Parkstad lag zodoende voor de hand. Bovendien vindt de gemeente het belangrijk dat de kleinere kernen in dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. Zij hebben vaak weer andere behoeften. De gemeente Simpelveld wil graag leren van activiteiten die in andere gemeenten onder de noemer [samen voor elkaar] zijn gestart. Andersom is sprake van een groeiende belangstelling voor een belangrijk initiatief in Simpelveld: D’r Durpswinkel.

 

Het doel
De nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd (de drie decentralisaties) hebben grote gevolgen voor de dienstverlening in de gemeenten. Simpelveld wil tijdig inspelen op de veranderingen, zodat de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd blijft. Mogelijk kan deze door een andere aanpak zelfs nog verbeteren. Daarbij zet de gemeente in op laagdrempelige voorzieningen: ontmoetingsplaatsen waar burgers met al hun vragen terecht kunnen en met elkaar in contact komen. Ook wil de gemeente burgers op deze ontmoetingsplaatsen stimuleren om iets voor een ander te doen als vrijwilliger.

 

D’r Durpswinkel: een belangrijk initiatief
Het streven naar laagdrempelige voorzieningen werd in 2013 al concreet: in de kernen Simpelveld en Bocholtz werd in het najaar van 2013 D’r Durpswinkel geopend. Het gaat om twee servicepunten waar mensen terecht kunnen met al hun vragen. Ook kunnen mensen zich hier aanmelden als vrijwilliger.
D’r Durpswinkel is een gezamenlijk initiatief van de welzijnsorganisatie Impuls, de MeanderGroep en de gemeente Simpelveld. Ook de organisaties Radar en MEE zijn aangesloten. D’r Durpswinkel brengt mensen bij elkaar die een hulpvraag hebben en die hulp kunnen bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hulp bij de boodschappen, een klusje in huis of tuin, of vervoer naar het ziekenhuis. Maar er is ook tijd voor een praatje en een kopje koffie.
In de twee servicepunten in Simpelveld (bij de Rode Beuk) en Bocholtz (pand dienstencentrum ‘Op de Boor’) werken in totaal 9 vrijwilligers. Zij staan mensen met vragen te woord, kunnen hulp regelen, of eventueel verwijzen naar de juiste instelling. Verder vragen zij mensen of ze zelf wellicht wat vrijwilligerswerk kunnen doen. De vrijwilligers van deze frontoffice worden ondersteund door professionele krachten van de betrokken organisaties, de backoffice. Die backoffice ziet er ook op toe dat er geen gevaarlijk werk wordt gedaan, zoals ramen wassen op een ladder.
Burgers reageren enthousiast op D’r Durpswinkel. In korte tijd kregen de vrijwilligers al veel vragen. Mensen tasten vooral af wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast hebben zich sinds de opening al een aantal mensen gemeld die zelf wel vrijwilligerswerk willen doen, zoals strijken of voorlezen. Het lukt dus om op deze manier nieuwe vrijwilligers te werven. Enkele cliënten van Radar helpen bovendien mee als vrijwilliger in het servicepunt in Simpelveld.
Vanuit andere gemeenten is al belangstelling getoond voor het initiatief. Zo bracht een delegatie uit Onderbanken een bezoek aan de vestiging in Simpelveld.

 

Vervolgstappen
De gemeente Simpelveld blijft anticiperen op de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Zo werd de gemeenschappelijke sociale dienst voor de kernen Bocholtz en Simpelveld omgevormd tot een zogeheten participatie-instelling. Uitgangspunt is een betere begeleiding van mensen die zich hier melden voor een uitkering. Bedoeling is om hen met hulp van professionals op het juiste te spoor te zetten. Dat kan variëren van betaald werk tot een snuffeltraject bij een werkgever, of vrijwilligerswerk. Het uiteindelijk doel is dat mensen maatschappelijk (blijven) participeren.
Een andere belangrijke stap die de gemeente wil zetten, is de invoering van vouchers voor hulp bij het huishouden en klusjes zoals boodschappen doen. Het idee is dat minder draagkrachtige burgers die recht hebben op een bijdrage in de huishoudelijke hulp, zelf met vouchers inkopen wat ze nodig hebben. Dat varieert van de ramen lappen tot het strijken van de was. De vouchers staan op naam en zijn niet overdraagbaar. Bedoeling is om het systeem van vouchers vanuit de vestigingen van D’r Durpswinkel op te zetten.
Wat betreft de nieuwe Jeugdzorgwet, werkt de gemeenten samen met andere gemeenten op provinciaal en regionaal niveau. Ook op dit front bereidt de gemeente zich goed voor op nieuwe taken.


Kijk voor meer informatie over D’r Durpswinkel op http://www.durpswinkel.nl/