Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor elkaar in Nuth

Efficiënte en betaalbare dienstverlening op het gebied van zorg, welzijn en werk die de zelfredzaamheid van burgers bevordert. Dat is waar de gemeente Nuth zich voor inzet.

 

Waarom doet Nuth mee?
Nuth is een relatief kleine gemeente die inzet op goede, efficiënte en betaalbare dienstverlening in de zorg- en welzijnssector (het Sociale Domein). In dat proces wil de gemeente graag leren van andere gemeenten en partijen. Voor een goede dienstverlening is samenwerking een voorwaarde, stelt Nuth. Daarom koos de gemeente ook voor samenwerking in Voor Elkaar in Parkstad.

 

Het doel
De decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en werk, betekent een forse uitbreiding van het takenpakket van de gemeente. Door op te trekken met andere gemeenten en partners, kunnen partijen kennis delen en van elkaars expertise profiteren. Op die manier wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut en wordt bovendien meer samenhang aangebracht in activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en werk. Het uiteindelijk doel is het minimaal handhaven en indien mogelijk verbeteren van de dienstverlening in Nuth. Daarbij wordt de zelfredzaamheid van burgers gestimuleerd.

 

De start
Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente Nuth al bewust gekozen voor een informatie- en adviespunt buiten de deuren van het gemeentehuis: het Zorgloket aan de Pastorijstraat in Nuth. Hier worden burgers sindsdien op een laagdrempelige manier geïnformeerd over alles wat te maken heeft met welzijn en zorg. Inmiddels zijn hier onder andere gevestigd: het algemeen maatschappelijk werk, het Centrum Jeugd en Gezin, het ouderenwerk, de wijkverpleegkundige en de woningcorporatie.
De uitbreiding van het takenpakket van de gemeente op het gebied van zorg, welzijn en werk betekent dat ook de diensten van het Zorgloket worden verbreed en uitgebreid. Dat gebeurt in samenwerking met de nieuwe partners. Bovendien wil de gemeente in de toekomst in de andere 4 kernen soortgelijke zorgloketten openen. Het zorgloket in Nuth dient daarbij als basis.

 

Wijksteunpunt
In 2013 is op een ander adres aan de Pastorijstraat in Nuth ook een zogeheten wijksteunpunt geopend. In dit wijksteunpunt draait het om dagarrangementen, al dan niet op basis van een indicatie. Deze dagarrangementen vloeien voort uit een gezamenlijk plan van de Cicero Zorggroep en de Stichting Radar, het plan ‘Van dagbesteding naar participatie in de samenleving’. Dankzij de samenwerking van deze partijen is het mogelijk om ook de burgers van Nuth zonder indicatie goede en betaalbare activiteiten voor een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Dat welzijnsaanbod wordt in het wijksteunpunt gecombineerd met dagarrangementen voor mensen die wel een indicatie hebben. Zodoende is altijd een professionele kracht op de achtergrond aanwezig. Het activiteitenprogramma wordt in deze fase bovendien nog gecoördineerd door een activiteitenbegeleidster van Cicero.
Het wijksteunpunt aan de Pastorijstraat is 5 dagen in de week geopend. Deelnemers kunnen een dagarrangement naar eigen keuze samenstellen. Daarbij gaat om verschillende activiteiten, al dan niet in combinatie met een warme maaltijd. De maximale capaciteit per dagdeel is 10 tot 15 bezoekers, naast de capaciteit van het restaurant (15 tot 20 bezoekers).
Mensen met een beperking die een indicatie hebben, kunnen niet alleen deelnemen aan de activiteiten, maar eventueel ook taken uitvoeren. Daarbij gaat het om (eenvoudige) ondersteunende taken, bijvoorbeeld hulp bij het verzorgen van de maaltijden, of huishoudelijke taken.
De dagarrangementen worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. In de toekomst wil de gemeente ook wijksteunpunten in de andere kernen openen.

 

Hometeams
Per kern heeft de gemeente Nuth een zogeheten hometeam. In deze teams werken verschillende partijen samen, zoals het algemeen maatschappelijk werk, de wijkverpleegkundige, het ouderenwerk, huisartsen en de Wmo-consulent van de gemeente. Samen bespreken zij de diverse casussen in de kern, waarbij het principe van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ het uitgangspunt vormt. In de hometeams zijn de lijnen kort, zodat overlappende werkzaamheden voorkomen worden. Samen komen partijen op een efficiënte wijze tot een plan.
De uitbreiding van taken van de gemeente heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de samenstelling van deze hometeams. De teams zullen daarom eventueel worden uitgebreid met vertegenwoordigers van nieuwe partijen.

 

ICT
De veranderingen in het takenpakket op het gebied van zorg, welzijn en werk, heeft in Nuth ook geleid tot plannen voor een nieuw, adequaat ICT-Wmo-systeem. Het is de bedoeling dat dit systeem bijdraagt aan een effectieve en efficiënte samenwerking van betrokken partijen, waarbij de privacy van betrokkenen gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat burgers bij de diverse instanties meerdere keren hun verhaal moeten doen. Inmiddels is de aanbesteding voor een nieuw ICT-Wmo-systeem opgestart. Bedoeling is dat daar straks zowel de gemeente als de burgers en de aangesloten partners (op bepaalde niveaus) gebruik van kunnen maken.

 

Vervolgstappen
De gemeente blijft zich sterk maken voor het verder intensiveren van de samenwerking met bestaande en nieuwe partners. Ook burgerinitiatieven worden bevorderd en waar mogelijk ondersteund. Tot slot zal Nuth zich inzetten voor het verder optimaliseren en samenbrengen van zorg en de ontschotting van financiële stromen.

 

Lees meer op:
www.nuth.nl