Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor elkaar in Brunssum

 

Samen met partners in het veld en andere gemeenten de uitdagingen aangaan op het gebied van werk, zorg en jeugd, dat is waar Brunssum zich voor inzet.

 

Waarom doet Brunssum mee?

De gemeente staat voor enorme uitdagingen op het gebied van werk, zorg en jeugd (de drie decentralisaties). Brunssum bereidt zich daar goed op voor en kiest daarbij voor samenwerking met de partners in het veld en andere gemeenten. Partijen kunnen veel van elkaar leren, vindt Brunssum. Aansluiting bij het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad lag dan ook voor de hand.

 

Het doel

Onder de noemer [samen voor elkaar] de banden met bestaande partners versterken en nieuwe partners leren kennen. Dat is wat Brunssum graag wil. Door samen te werken is de gemeente beter in staat om een goed beleid te ontwikkelen op het gebied van zorg, werk en jeugd. Door samen te werken aan nieuwe, slimme en goedkopere oplossingen, kunnen ook de bezuinigingen beter opgevangen worden, verwacht Brunssum.

 

Een andere aanpak van de Wmo

De gemeente Brunssum heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sinds 1 januari 2012 anders georganiseerd. Sindsdien ligt het accent op zelfredzaamheid en collectieve (wijk)voorzieningen. Uitgangspunt is dat mensen die ondersteuning nodig hebben, dat eerst zelf proberen te regelen, of een beroep doen op bestaande, algemene welzijnsvoorzieningen. In die gevallen waar geen alternatieven zijn, ondersteunt de gemeente de hulpvrager met op maat gesneden individuele zorg.

 

Maatwerkers

In deze nieuwe aanpak van de Wmo is een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten Maatwerkers. Zij bezoeken de burgers die hebben aangegeven dat zij ondersteuning nodig hebben. De maatwerker beoordeelt aan welke vorm van hulp behoefte is en hoe die hulp geregeld kan worden: in het eigen netwerk, met gebruik van collectieve voorzieningen, of met op maat gesneden hulp. Iemand die eenzaam is, kan bijvoorbeeld met hulp van een ouderenadviseur over de drempel worden geholpen bij een welzijnsvoorziening.
In de praktijk heeft deze werkwijze geleid tot een grote klanttevredenheid onder mensen die gebruik maken van de Wmo. Bovendien spaart de gemeente Brunssum met deze aanpak geld uit.

 

Nieuwe initiatieven

In Brunssum zijn inmiddels tal van nieuwe initiatieven ontwikkeld die passen in het gedachtengoed van Voor Elkaar in Parkstad. Enkele voorbeelden van slimme, goede en goedkopere oplossingen:
•    Het uitleenpunt voor scootmobielen in d’r Brikke-Oave: voor mensen die recht hebben op een scootmobiel van de gemeente, bijvoorbeeld omdat zij slecht ter been zijn. Vaak hebben deze mensen slechts af en toe een scootmobiel nodig. Bij het uitleenpunt kunnen zij op elk gewenst moment een scootmobiel lenen, zodat de aanschaf ervan niet nodig is. Zo spaart de gemeente geld uit. Bovendien wordt het uitleenpunt gerund door enkele vrijwilligers van het Buurtbeheerbedrijf Betere Buren. Daarbij gaat het om mensen met een uitkering, die op deze manier de kans krijgen om werkervaring op te doen en zo de kans op betaald werk vergroten.
•    De boodschappenplusbus, een initiatief van de gemeente Brunssum, de MeanderGroep en Cicero. Het gaat om een bus gerund door vrijwilligers, die mensen thuis gaan ophalen. Zij kunnen samen boodschappen doen, maar ook andere activiteiten zijn denkbaar. Bijvoorbeeld een dagje Rolduc.
•    De pilot Home Support: in deze pilot verlenen vrijwilligers (meestal vrouwen) hulp aan gezinnen met problemen. Het maatschappelijk werk leidt deze vrijwilligers daar eerst voor op. Bovendien kunnen de vrijwilligers altijd terugvallen op een professional.

 

Brunssum kiest voor integrale benadering

Binnen het transitietraject Voor Elkaar in Parkstad is Brunssum officieel een van de pilotgemeenten, net als Kerkrade, Heerlen en Onderbanken. Het idee is dat deze gemeenten specifieke projecten opzetten, waarbij voor elke gemeente een ander thema geldt. Het is de bedoeling om de kennis die binnen deze projecten wordt opgedaan, met elkaar uit te wisselen.
Dat gebeurt ook volop, constateert Brunssum, al heeft de gemeente het uitgangspunt van één thema losgelaten. De taken die gemeenten krijgen op het gebied van werk, zorg en jeugd, vragen om een integrale benadering, stelt Brunssum. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat gezinnen waarin zich op alle drie de fronten problemen voordoen, drie verschillende hulpverlenende instanties over de vloer krijgen. Daarom is in Treebeek een pilot met een sociaal wijkteam gestart. Dit is een breed samengesteld team waarin verschillende (hulpverlenende) instanties vertegenwoordigd zijn. Bedoeling is dat de teamleden voor gezinnen met één of meerdere hulpvragen, in gezamenlijkheid de juiste hulp regelen.