Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor elkaar in Landgraaf


Van elkaar leren, dat is voor Landgraaf een belangrijke reden voor samenwerking. Daarnaast wil de gemeente graag meer samenhang aanbrengen in de activiteiten in Landgraaf.

 

Waarom doet Landgraaf mee?

Gemeenten kunnen veel van elkaar leren als het gaat om het bevorderen van de zelfstandigheid van de burger. Vanuit die overtuiging koos Landgraaf bewust voor de aansluiting bij Voor Elkaar in Parkstad. Bovendien wil de gemeente meer samenhang aanbrengen in de verschillende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld de Wet maatschappelijk opvang (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Door deze activiteiten onder één noemer te presenteren, ontstaat ook meer duidelijkheid voor de burger. [samen voor elkaar] is bij uitstek geschikt voor dat doel, vindt Landgraaf.


Het doel

Door samenhang aan te brengen in de activiteiten en deze transparant te presenteren, wil Landgraaf het actief burgerschap stimuleren. Het uiteindelijk doel is om zo de zelfstandigheid van de burger te bevorderen.
Waar nodig wil de gemeente burgers ondersteunen, eventueel samen met andere partijen. ‘Voordoen, Samen doen, Zelf doen’ is het uitgangspunt dat de gemeente hanteert. Samenwerking met tal van andere partijen is daarom van groot belang.

 

De start: de buurtprojecten Oud Nieuwenhagen en Eikse

Al voor de officiële start van Voor Elkaar in Parkstad, kende Landgraaf buurtactiviteiten die helemaal passen binnen het gedachtegoed van [samen voor elkaar]. Zodoende werd besloten om die activiteiten meteen om te dopen tot [samen voor elkaar] in de buurten Oud Nieuwenhagen en Eikse.
Oud Nieuwenhagen is een buurt met weinig verenigingen en een beperkte sociale cohesie. Eikse heeft juist een rijk verenigingsleven en daardoor ook een grotere sociale cohesie. Uitgangspunt van de activiteiten in beide buurten: mensen meer met elkaar in contact brengen. Daarbij is het de bedoeling dat zij ook meer voor elkaar gaan doen. In Oud Nieuwenhagen hielp de buurtopbouwwerker de buurt met het opzetten van activiteiten, variërend van buurtmiddagen tot een kerst-inn. Ook werden bulletins in de buurt uitgebracht. Uiteindelijk bracht dit nieuwe vrijwilligers op de been die iets voor andere buurtbewoners doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om boodschappen doen, de hond uitlaten, iemand naar het ziekenhuis brengen, of samen een kop koffie drinken. In Eikse regelden de verenigingen dit zelf en werd een brochure uitgebracht met de mogelijkheden die verenigingen bieden.
Inmiddels heeft Radar zich bij [samen voor elkaar]  in deze buurten aangesloten en doen mensen met een verstandelijke beperking hier ook vrijwilligerswerk.
Landgraaf wil het project [samen voor elkaar] in Oud Nieuwenhagen en Eikske uiteindelijk uitbreiden naar alle buurten in de gemeente.


Van wijkteams naar integrale toegangsteams

Een andere belangrijke ontwikkeling in Landgraaf is de omvorming van de sociale wijkteams tot integrale toegangsteams*. Het gaat om de drie wijkteams in Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms.
Een eerste opstap vormt de pilot in Ubach over Worms. Het wijkteam wordt hier als eerste omgevormd tot een integraal toegangsteam, waardoor de samenstelling verandert. Deelnemende partijen zijn:

•    de Wmo-consulent van de gemeente Landgraaf
•    de MeanderGroep Zuid-Limburg
•    de Levanto Groep
•    Radar
•    MEE stichting
•    Welsun

De leden van het integraal toegangsteam werken de helft van de tijd voor de eigen organisatie en de andere helft onder regie van de gemeente Landgraaf. Evenals de sociale wijkteams krijgen de integrale toegangsteams de taak om problemen in de wijk vroegtijdig op te sporen. Ook zullen zij daar zelf op inspelen. Daarbij gaan zijn uit van de eigen kracht van de burger: kan deze burger het gesignaleerde probleem zelf oplossen, of samen met zijn sociale netwerk? Als dat niet of onvoldoende lukt, kan het integrale toegangsteam in overleg met de burger een ondersteunings-arrangement vaststellen. Maatwerk vormt daarbij het uitgangspunt. Teamleden hebben een brede kennis van de mogelijkheden.
Het is de bedoeling dat de 3 integrale toegangsteams elk een wijkpunt krijgen in de eigen wijk. Als eerste is dat het wijkpunt Heereveld in Ubach over Worms. Tegelijkertijd komt er een website waar mensen die vrijwilligerswerk willen doen zich kunnen aanmelden.
Als de pilot het gewenste resultaat heeft, volgen de twee andere wijken. Ook zij krijgen dan een integraal toegangsteam met een eigen wijkpunt. De gemeente zal de pilot samen met Zuyd Hogeschool monitoren. Dit gebeurt middels een zogenaamde Wmo-werkplaats, waarbij uit het land opgehaalde informatie en methodieken worden toegepast en waar nodig aangepast aan de lokale situatie.


Plan van aanpak eenzaamheidbestrijding

Een andere belangrijk project in Landgraaf is het Plan van aanpak eenzaamheidbestrijding. Dit komt voort uit een netwerkbijeenkomst over het thema eenzaamheid waar 80 organisaties uit Landgraaf vertegenwoordigd waren.
Het volledig uitbannen van eenzaamheid is niet haalbaar. Organisaties kunnen wel meer doen om de drempel naar een vereniging te verlagen. Het plan van aanpak maakt organisaties daar bewust van.
Eind 2014 wordt geëvalueerd wat deze aanpak in de praktijk heeft opgeleverd.

In bijgaande documenten kunt u meer lezen over de integrale toegangsteams en het Plan van aanpak eenzaamheid bestrijding:
*Pilot Integrale Toegang Sociaal Domein Landgraaf
**Plan van aanpak eenzaamheidbestrijding Landgraaf