Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor Elkaar in Heerlen

 

Samenwerken in de zorg gaat beter als de schotten in de financiering zoveel mogelijk verdwijnen. Dat is waar Heerlen zich voor inzet. Het doel: efficiënte en betaalbare zorg die beter aansluit bij de wensen van de burger.

 

Waarom doet Heerlen mee?

Aparte financieringsstromen en het denken in hokjes leiden in de praktijk tot een versnipperd zorgaanbod. Zodoende kost de zorg nodeloos veel tijd en energie van zowel hulpverleners als de gemeente, oordeelt Heerlen. Bovendien krijgen burgers regelmatig meer hulpverleners over de vloer dan nodig.
Dat kan anders, vindt Heerlen. De gemeente zet zich daarom in voor meer samenwerking op het brede terrein van zorg en de ontschotting (in de financiering) daarvan. Aansluiting bij Voor Elkaar in Parkstad lag daarom voor de hand.

 

Het doel

Heerlen streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor zowel de jeugd als volwassenen en ouderen. Daarbij kiest Heerlen voor het bevorderen van de samenwerking van partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook zet Heerlen zich in voor de ontschotting in de financieringsstromen. Uiteindelijk kan zo veel beter het goede antwoord worden gegeven op de zorgvraag die de burger heeft.

 

De start: Samen voor Elkaar in Heerlerheide

Binnen het transitietraject Voor Elkaar in Parkstad werden vier pilotgemeenten aangewezen: Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Onderbanken. Het idee is dat zij specifieke projecten opzetten, waarbij voor elke gemeente een ander thema geldt. Het is de bedoeling om de kennis die binnen deze projecten wordt opgedaan, met elkaar uit te wisselen.
Heerlen koos bij de start voor een kleinschalig pilotproject in de ouderenzorg in één wijk: Heerlerheide. Doel van dit project: de samenwerking tussen betrokken partijen in de ouderenzorg in de wijk bevorderen. Daarbij ging het onder meer om Alcander, de MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, de Mondriaan Zorggroep en de Wmo-consulent van de gemeente.
Het project startte onder de noemer ‘Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving’ en mondde uit in een aantal concrete activiteiten, zoals:
-    Het Wijcafé, waar 80 vertegenwoordigers van ondernemers en organisaties aanwezig waren. Samen bespraken zij hoe de zelfstandigheid van ouderen bevorderd kan worden en hoe Heerlerheide een levensloopbestendige wijk wordt en blijft. Na deze bijeenkomst volgde nieuwe gesprekken met verschillende organisaties die bij het Wijcafé aanwezig waren.
-    De rolstoelpoel. In Heerlerheide werd een proef gestart met een rolstoel- en scootmobielpool: hier kunnen mensen terecht voor het tijdelijk lenen van een rolstoel of scootmobiel.
-    Het Contactpunt [samen voor elkaar]. Het Contactpunt is te vinden in de grote hal van zorgcentrum Ter Eyck en is bedoeld voor 55-plussers van Heerlerheide/Passart. Zij kunnen er terecht met al hun vragen over zorg, wonen en welzijn. Het gaat daarbij om praktisch ondersteuning huis, activiteiten en ontmoetingsplekken in de buurt en ondersteuning op het gebied van wonen en zorg. De functie van dit contactpunt wordt waarschijnlijk medio februari 2014 overgenomen door de receptiefunctie van Ter Eyck

 

De ontwikkelingen

De samenwerking van betrokken partijen is in Heerlerheide beslist verbeterd, zo constateert de gemeente Heerlen. Op basis van de ervaringen in Heerlerheide wil het stadsbestuur de samenwerking van wonen, welzijn en zorg nu in alle stadsdelen stimuleren. Daarbij zet de gemeente in op verbreding: het gaat niet alleen om ouderenzorg, maar ook om jeugdzorg. De gemeente krijgt immers steeds meer taken op dit terrein. Om de samenwerking van partijen en ontschotting in de zorg te bevorderen, krijgt elk stadsdeel een Sociaal wijkteam.

 

De Sociale wijkteams

De samenwerkende partijen zijn allemaal in de Sociale wijkteams vertegenwoordigd. Elk Sociaal wijkteam bestaat uit twee clusters: een cluster Jeugd en Gezin en een cluster voor volwassenen (inclusief ouderen). Naast deze twee clusters, die uit generalisten bestaan, komt er nog een cluster multiproblem. Hierin zijn specialisten werkzaam die veel ervaring hebben met huishoudens die nagenoeg continu aandacht behoeven.
-    De generalisten zijn mensen die bij een huisbezoek snel kunnen inschatten welke zorg eventueel nodig is. In een aantal gevallen kunnen ze die zorg ook meteen zelf regelen.
-    In gezinnen waar duidelijk sprake is van meerdere, complexe problemen, kunnen de specialisten van het multiproblem team worden ingezet.
Volgens de gemeente kunnen de Sociale wijkteams per stadsdeel verschillen. Bedoeling is om de werkwijze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de burger. De gemeente heeft de regie over de Sociale wijkteams.
De Sociale wijkteams vormen een aanvulling op het beleid van de gemeente op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Waar nodig is de gemeente actief op wijkniveau, terwijl in andere gevallen voor een andere schaalgrootte wordt gekozen. Zo blijven de zorgadviesteams op scholen bijvoorbeeld gewoon hun werk doen. Ook handhaaft de gemeente de aanpak van de jeugdwerkloosheid via het jongerenloket.